- PRO TEAM -

 

 

  • nicolas caillou      alex beaumont        soufian          clotaire

  •        NICOLAS CAILLOU                    ALEX BEAUMONT                   SOUFIAN HASSOUNI               CLOTAIRE MORIN

  •                      (Founder)                                             (Tester)                                              (Freestyle)                                     (Freestyle)

yo        nathan           geoffrey         arnaud

         YO ROZYCKI                            NATHAN SICALLAC                 GEOFFREY MASCARELL                    ARNAUD TROALEN

               (Freestyle)                                                (Freestyle)                                       (Foil & Race)                                         (Foil)    

    

nico raffi           Micaël reynaud        thomas    

           NICO RAFFI                        MICAËL REYNAUD                      THOMAS SCHMITT

           (Strapless Freestyle)                                        (Foil)                                   (Wave Rider & Strapless Freestyle)